На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТЕН ПРОДУКТ “ДЕН НАПРЕД” ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ ПГХ „ЧИРЕН” ЗА ПЕРИОДА 22-28.06.2021 Г.

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Във връзка с писмо на директора на дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“ в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), заведено в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД с вх. № БТГ-24-00-2707-(9)/22.04.2021 г

“Булгартрансгаз ” ЕАД има инвестиционно намерение за възстановяване на земното покритие на Транзитен газопровод за Гърция и Македония при ПК 106+256 в района на с. Венковец, общ. Ихтиман.

Уведомление за инвестиционно намерение за строеж: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Защитно съоръжение на р. Тополница при с. Калугерово, обл. Пазарджик при преход през Транзитен и Магистрален газопроводи““

Във връзка с писмо на директора на дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“ в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), заведено в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, уведомява

„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс

„Булгартрансгаз” ЕАД открива публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие на мрежите на Дружеството за периода 2021 – 2030 г.