"Булгартрансгаз" ЕАД обявява процедура за разпределение на годишен интегриран капацитетен продукт за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2024/2025 г.

“Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че въвежда, считано от газова година за съхранение 2024/2025, механизъм за разпределение на капацитет за съхранение в ПГХ „Чирен“

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, „Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за покупка на количества природен газ, в размер на 84 500 MWh

Свързването на газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова чрез Вертикалния коридор ще допринесе в значителна степен за енергийната сигурност в Европа

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Булгартрансгаз“ ЕАД информира заинтересованите страни, че „Газов Хъб Балкан“ ЕАД стартира процедура по избор на изпълнител за предоставяне на клирингови услуги

Карл Крес подчерта, че предпроектното проучване е допустимо за финансиране в пълния му обем

"Булгартрансгаз" ЕАД в изпълнение на задълженията по т.5.2.5.1 от План за действие при извънредни ситуации обявява свободния капацитет за съхранение, нагнетяване и добив за количества природен газ за компенсиране на сезонната неравномерност и процедурата

Втечненият природен газ постави началото на революцията в сектора през 21-ви век и ще е гарант за сигурни, надеждни и достъпни енергийни доставки за Европа в дългосрочен план

Помощник-държавният секретар по въпросите на енергийните ресурси на САЩ Джефри Паят изрази безрезервна подкрепа за реализацията на Вертикалния газов коридор