О Б Я В А

09 Март 2021

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври

О Б Я В А

02 Март 2021

до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януа

Да бъде създадена съвместна работна група между България и Сърбия, която на оперативно равнище да ускори изграждане на междусистемната газова връзка между двете държави.

Във връзка с публикуваната от Дружеството покана за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга “Финансиране“, т.е. банково финансиране под формата на кредит за инвестиционни разходи, съгласно Покана № БТГ 24-00-397/ 08.02.2021 г.,

„Булгартрансгаз“ ЕАД има сключени рамкови договори с финансови институции за администриране и управление на разплащателни и депозитни сметки в лева, евро и щатски долари.

"Булгартрансгаз" ЕАД публикува покана за подаване на оферти за предоставяне на банково финансиране на дружеството под формата на кредит за оперативни и инвестиционни разходи.

Финализира се сделката за участие на българския газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД в проекта за изграждане на терминал за втечнен газ на “Александруполис”. Дружеството бе вписано в книгата на акционерите на Газтрейд С.А като пълноправен акционер с

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение