Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, „Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг

„Булгартрансгаз“ ЕАД, съвместно със съседните оператори “DESFA” S.A. и “Transgaz” S.A., публикува за публична консултация съвместни проектни предложения

С подписването на настоящето споразумение за междусистемно свързване се затвърждава водещата роля на българския газопреносен оператор за постигане на пазарната интеграция, диверсификацията и сигурността на доставките на природен газ в региона и Европа.

Реализирането на Вертикален коридор за двупосочен пренос на допълнителни количества газ от Юг на Север, чрез газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова ще допринесе за гарантиране на енергийната сигурност в по-

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Освен че допринася за сигурността и диверсификацията на газовите доставки, с интерконектора се развива и индустриалната консумация на природен газ“, каза още Малинов. Той припомни, че в рамките на проекта са изградени газоразпределителни станции до градов

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система

Плаващата платформа за терминала напусна корабостроителницата на Keppel Corporation в Сингапур и се очаква да пристигне в Александруполис в средата на м. декември