Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

В съответствие с чл. 28 (3) от Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи (САМ NC)

На 30.04.2024 г. бяха декриптирани получените чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Съгласно европейското и българското законодателство и в съответствие с добрите европейски практики за прозрачност и недискриминационност, „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие

"Булгартрансгаз" ЕАД обявява търгове на за резервиране на месечни капацитетни продукти за нагнетяване, добив и съхранение в ПГХ Чирен за газова година 2024/2025

„Булгартрансгаз“ ЕАД стартира обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за „Устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект – фаза технически проект за обект "Довеждаща газопреносна инфраструктура за захранване на потребите

Със свое решение от 9-ти април 2024 година Управителният съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД избра Кирил Равначки за изпълнителен директор на газопреносния оператор.