Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.12.2012 10.01.2013 17:00:00 10.01.2013 17:00:00 Доставка на роторни снегорини 120-182 Публична покана

120-182 Публична покана

Затворена
21.12.2012 21.01.2013 00:00:00 31.01.2013 17:00:00 Сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на обекти на „Булгартрансгаз” ЕАД, както следва:                                                   І-ва обособена позиция: Проек Удължаване на срока

Отваряне на ценови оферти

120-018 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отговор на въпрос 6

Отговор на въпрос 7

Отговор на въпрос 8

Отговор на въпрос 9

Отговор на въпрос 10

Удължаване на срока

Отваряне на ценови оферти

120-018 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отговор на въпрос 6

Отговор на въпрос 7

Отговор на въпрос 8

Отговор на въпрос 9

Отговор на въпрос 10

Затворена
13.12.2012 27.12.2012 00:00:00 27.12.2012 17:00:00 Доставка на муфи  120-187 Публична покана

120-187 Публична покана

Затворена
12.12.2012 14.01.2013 17:00:00 20.01.2013 17:00:00 Доставка на персонални компютри 120-159 Документация

120-159 Документация

Затворена
11.12.2012 20.12.2012 00:00:00 20.12.2012 17:00:00 Процедура: “Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи Компресорни станции на Булгартрансгаз ЕАД”, разделена на 4 позиции: Позиция № 1 Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи КС Вълчи 120-102 Публична покана

120-102 Публична покана

Затворена
05.12.2012 17.12.2012 00:00:00 17.12.2012 17:00:00 Доставка на уреди за GPS навигация 120-175 Публична покана

120-175 Публична покана

Затворена
03.12.2012 11.12.2012 17:00:00 18.12.2012 17:00:00 Доставка на триетиленгликол (ТЕГ) 120-185 Документация

120-185 Документация

Затворена